2. Europese samenwerking

EPN zegt JA tegen Europa. Europese integratie is een waarborg voor
vrede, veiligheid en welvaart. In een wereld met opkomende grootmachten
en uitdagingen die landsgrenzen overschrijden is het cruciaal dat Europa
samenwerkt. EPN ziet de economische crisis als een uitdaging om – net
als in Nederland - ook in Europa te hervormen. Zodat wij met een sterke
munt financiële stabiliteit en bestaanszekerheid kunnen realiseren. Zodat wij
gezamenlijke waarden en rechten kunnen beschermen. En zodat wij Europa
met een politieke unie sterker en democratischer kunnen maken. Om onder
meer “de euro is geen geld, de euro kost ons geld” zoals Geert Wilders zonder
concrete alternatieven roept te voorkomen.

Kiezen voor Europa

De Europese Unie is in crisis. Nederland kan drie dingen doen. Weglopen
voor Europa, doorgaan met pappen en nathouden, of Europa aanpakken en
verbeteren. Iedere politieke partij moet nu kleur bekennen. Voor ons is het
helder. Europa is voor ons vrede, veiligheid, en welvaart. In die volgorde. Wij
zeggen Europa JA!

In de afgelopen 60 jaar is Nederland, door Europese integratie, tot in de
haarvaten verbonden geraakt met de andere lidstaten van de Europese
Unie. Europa is geen toekomstdroom, maar een dagelijkse werkelijkheid. Nu
moeten we het beste maken van deze werkelijkheid. Stap voor stap heeft het
Nederlandse parlement daar voor gekozen. Niet gedwongen, maar vanuit de
overtuiging dat Nederland beter af is als de landen van het Europese continent
samen de weg naar duurzame vooruitgang en vrede bewandelen.

Voor EPN is de EU veel meer dan een economisch samenwerkingsverband
of handelsakkoord. Wij zijn ervan overtuigd dat Europa onmisbaar is voor
een welvarende toekomst. In een wereld waarin continenten in plaats van
staten de dienst uitmaken en uitdagingen zoals veiligheid, milieu en immigratie
landsgrenzen overschrijden, is het cruciaal dat Europa samenwerkt. Door
onderlinge relaties, verbondenheid, begrip en verdraagzaamheid vormt
Europese integratie een waarborg voor vrede. Juist ook voor Nederland is
Europese samenwerking een zegening. Geen land is voor zijn veiligheid, zijn
politieke gewicht in de wereld en zijn economische welvaart zo afhankelijk van
dialoog, goede verhoudingen en samenwerking met de omringende landen.

De crisis laat zien dat de EU nog verre van volmaakt is. Zij is het gevolg
van het niet aanvaarden van de consequenties van eerdere besluiten. Onze
koers blijft daarom vast. EPN wil Europa verbeteren, krachtiger maken. Door
noodzakelijke stappen te zetten naar een democratischer, beter bestuurbaar
en slagvaardiger federaal Europa.

Door te kiezen voor een munteenheid, niet per se de euro als het sprekendste
symbool van Europese eenheid, en te doen wat nodig is om haar te
handhaven. Door het midden- en kleinbedrijf als de haperende motor van
succesvol economisch beleid en daarmee van de interne markt, weer op gang
te brengen. EPN wil een Europa dat wordt geregeerd door de mensen zelf,
niet door banken, financiële markten of naamloze bureaucratieën.